ponedeljek, 11. maj 2015Milan Pahor Spominska slovesnost. Nagovor na Mali Gori pri Ribnici. Nedelja, 10. maja 2015.

Spoštovane, spoštovani ! Vsi prisotni na slovesnosti !


“Če greš s srcem v boj,  v tebi je žar, v tebi je moč, zato preziraš strah in smrtni znoj.

Če greš s srcem v boj in veš zakaj, pred tabo je cilj, zato ne izbiraš poti, ne v pekel in ne v raj.

Če greš s srcem v boj, prižigaš plamen in se ga ne bojiš, lahko z njim vnameš druge ali sam v njem zgoriš.” 

To so prve tri kitice pesmi, ki jo je Andrej Jelačin posvetil Danilu Zelenu 2. junija 1991 ob 50-letnici njegove smrti.  

Mala gora,13.maj 1941. Dogodek oziroma spopad, o katerem govorimo in se ga spominjamo je vezan na 3 osebnosti primorskega antifašističnega gibanja: DANILO ZELEN, FERDO KRAVANJA, ANTON MAJNIK. 13. maja 1941 je pri gozdarski koči Jožeta Lovšina prišlo do oboroženega spopada med tremi pripadniki narodno revolucionarne organizacije TIGR in italijansko karabinjersko (orožniško) patruljo iz Ribnice. Žal je prišlo do izdajstva, saj so nekateri domačini  italijanski okupatorski oblasti izdali prisotnost treh antifašistov. Boj na Mali gori je bil prvi oborožen spopad z okupatorjem v Sloveniji.  Zato ima dogodek poseben pomen za slovensko zgodovino, za slovenski primorski protifašizem, za samo narodnoosvobodilno gibanje na Slovenskem. Danilo Zelen je v spopadu junaško padel. Ostala dva (Ferdo Kravanja, Anton Majnik) sta bila zajeta, vendar sta se oba kasneje rešila iz italijanskega ujetništva.  Pridružila sta se Osvobodilni fronti slovenskega naroda in  oboroženemu narodnoosvobodilnemu gibanju.  Oba sta padla kot partizana.   Člani protifašistične organizacije TIGR so se vsi (razen redkih izjem) pridružili slovenskemu narodnoosvobodilnemu gibanju. Za primorske predvojne protifašiste je bil NOB logično nadaljevanje odporniškega gibanja med dvema svetovnima vojnama na Primorskem za časa dvajsetletnega fašističnega režima.  Obdobje primorskega protifašističnega odpora in obdobje slovenskega narodnoosvobodilnega boja sta dve izmed najbolj pomembnih, plemenitih, lepih in pozitivnih poglavij slovenske zgodovine nasploh (kljub težkemu krvnemu davku in trpljenju ljudi). Ponosni moramo biti na to. Brez medvojnega protifašističnega gibanja in brez narodnoosvobodilnega boja ne bi bilo današnje samostojne Republike Slovenije.   Slovenski narod, in posledično slovenski človek,  je takrat stal na pravi strani; na strani zavezniške koalicije, ki se je borila proti silam OSI,  proti fašizmu in proti nacizmu. Pri tem ne smemo pozabiti dodati, da je antifašizem evropska vrednota, univerzalna vrednota. Današnja Evropska unija sloni na vrednotah antifašizma. Slovenci smo torej bili najprej za časa protifašističnega gibanja na pravi strani; nato leta 1941 za časa narodnoosvobodilnega boja (NOB) prav tako na pravi strani;  ista ugotovitev velja za padec fašizma in nacizma in osvoboditev v maju leta 1945. Prav tako smo na pravi strani danes, ko je Republika Slovenija kot suverena država v Evropski uniji. V njej smo kot protifašisti prve ure  in prav tako smo v njej kot aktivni udeleženci narodnoosvobodilnega boja.

Tukaj ni prostora za kolaboracioniste (in izdajalce) raznih vrst, ki so tako ali drugače podpirali nemškega in italijanskega (tudi madžarskega) okupatorja, ki je hotel izbrisati slovenski narod iz zemljevida Evrope.  Žal še vedno dvigajo glavo, kljub dejstvu, da jih je povozila resnica in sama zgodovina.

Slovenski narod je bil najprej obsojen na smrt s strani fašističnega režima v tedanji Julijski krajini, oziroma Primorski in Istri.  Fašizem je hotel Slovence izbrisati iz primorske in istrske dežele. Ne smemo pozabiti, da je leta 1918 prišlo pod Italijo od 550 do 600.000 Slovencev in Hrvatov, od tega je bilo vsaj 330.000 Slovencev.  

 To je bila posledica Londonskega pakta,  ki ga je Italija podpisala in zato pridobila ozemlja, ki niso bila naseljena z italijanskim prebivalstvom. Prava imperialistična kupčija, za katero so nato Slovenci (in Hrvati) plačali visok davek, tudi krvni.  Svoje pa je še dodala Rapalska pogodba med kraljevinama Italije in Jugoslavije. Takrat je prišlo do odpora in upora, ko je bila popolnoma  brezizgledna situacija.  Obsojeni na smrt so se uprli.  Verjeli so, da je boljše umreti kot živeti pod fašizmom.  V septembru 1927 je prišlo na Nanosu do ustanovnega sestanka  narodno radikalnega in revolucionanega  odporniškega gibanja, ki se ga je kasneje prijelo ime TIGR (akronim za Trst, Istra, Gorica in Reka).  

 V sklopu tega gibanja sta se v prvih letih po ustanovitvi najbolj izkazali Tajna organizacija Borba (v Trstu, na Krasu in v Istri) v letih 1927-1930  ter “organizacija” na Goriškem.  Prva je bila bolj borbena in ofenzivna, druga je vodila bolj kulturni odpor.  Organizacija Borba je zaključila svojo uporniško pot z ustrelitvijo štirih junakov (Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš, Alojz Valenčič) na bivšem vojaškem strelišču pri vasi Bazovica pri Trstu ob zori (5 in 43 minut) 6. septembra 1930.  Malo prej so fašistične oblasti ustrelile hrvaškega rodoljuba Vladimirja Gortana, voditelja istrske veje organizacije Borba in sicer 17. oktobra 1929 v Pulju. Več članov goriškega dela je zajela italijanska policija ter so bili sojeni v Rimu v decembru leta 1931 pred Posebnim fašističnim sodiščem za zaščito države.  

Zato je prišlo do krajšega zastoja v protifašističnem gibanju, nakar je narodno gibanje TIGR na novo vzplamtelo.   V vodstvu organizacije je takrat bil tudi Danilo Zelen, ki je skrbel za razmnoževanje literature (ilegalna lista Svoboda 1929-1940 in Ljudska fronta v letu 1936), za nudenje zatočišča primorskim emigrantom ter za organizacijo sabotaž, napadov in atentatov.

Decembra 1935 so prav Danilo Zelen, Albert Rejec, Just Godnič v imenu  Narodnorevolucionarnega gibanja Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini podpisali akcijski pakt s Komunistično partijo Italije (PCI-KPI)   in se opredelili za snovanje ljudske fronte na Primorskem.  To je bilo izredno dejanje, saj komunistična partija v bistvu ni podpisovala paktov z nekomunističnimi skupinami. Situacija na Primorskem pa je bila  drugačna in je zahtevala tudi druge izbire. Od leta 1937 dalje tako na Primorskem nastaja prava protifašistična fronta. V njej so narodna revolucionarna organizacija TIGR, komunistične skupine pod vodstvom Pina Tomažiča, krščanski socialci (Virgil Šček, Stanko Vuk),  narodni liberalci, slovenski (in hrvaški) duhovniki (povezani v Zboru svečenikov sv. Pavla, nato v tajni socialno krščanski organizaciji).  Do izbruha 2. svetovne vojne je tako nastala široka protifašistična fronta.  

Za Nemčijo se je vojna začela 1. septembra 1939, za Italijo 10. junija 1940,  za Jugoslavijo 6. aprila 1941.  Na tisti dan so Nemčija, Italija, Madžarska in Bolgarija brez vojne napovedi napadle kraljevo Jugoslavijo in posledično Slovenijo (odnosno Dravsko banovino). Sledilo je razkosanje slovenskega narodnega ozemlja,  ki so si ga razdelile Nemčija (Gorenjska in Štajerska), Italija (Dolenjska in Notranjska, nastane La Provincia di Lubiana), Madžarska (Prekmurje). Slovenija je izginila iz zemljevida Evrope, slovenski narod je bil obsojen na izginotje.   Kot odgovor na ta dejanja je 27. aprila 1941 bila ustanovljena v Ljubljani Osvobodilna fronta slovenskega naroda,  ki je sprožila oborožen upor proti vsem okupatorjem  ter zahtevala združitev vseh Slovencev v enotni Zedinjeni Sloveniji.  

Tigrovec Danilo Zelen je takrat (april, maj 1941) zbiral orožje in vojaško opremo za bodoče gverilsko bojevanje. Na območju Ribnice je organiziral  4 bunkerje, kamor je spravil nabrano vojaško opremo.  Sam Danilo Zelen z Antonom Majnikom in Ferdom Kravanjo pa se je umaknil v ilegalo v kočo na Mali gori nad Ribnico. Domačini so ga, žal, izdali. 13. maja 1941 je prišlo do spopada, v katerem je Danilo Zelen junaško padel.  Nekateri viri pravijo, da je nato tigrovec Anton Majnik izročil vojaško opremo Ribniški partizanski četi.  

Leto 2015 je leto polno pomembnih obletnic. Nedvomno je najbolj pomembna 70-letnica osvoboditve izpod fašizma in nacizma ter zaključka druge svetovne vojne.   V tem sklopu so se zvrstile važne spominske prireditve: 27. april – Dan upora proti okupatorju (prej dan ustanovitve OF); 5. maj – Ustanovitev prve slovenske vlade v Ajdovščini; 9. maj- Osvoboditev Ljubljane in vdaja nacistične Nemčije 13.maj – Spopad na Mali gori. Za Slovence, ki živimo v sosedni Italiji sta pomembna še 25. april – Praznik osvoboditve (Festa della Liberazione) in predvsem 1. maj, ki ima pri nas dvojen pomen praznik dela in osvoboditev Trsta, Gorice, Tržiča, Čedada.

 Ob tem lahko dodamo, da letos poteka 70-letnica postavitve spomenika v Bazovici ter 85-letnica ustrelitve bazoviških junakov.

Leta neusmiljeno tečejo, marsikaj se je spremenilo na boljše, predvsem odnosi med Italijo in Slovenijo, ki so dobri. Še vedno pa so v ozadju nacionalistične in neofašistične skupine, ki  izkoriščajo emocijo ljudi ter rovarijo. Sočasno pa je na pohodu poizkus revizije zgodovine.

Pred dnevi je bila v Trstu ostra polemika, ker so na prvomajski povorki vihrale slovenske in jugoslovanske partizanske zastave. Nisem pa zasledil (na srečo), da bi jih motile partizanske italijanske zastave (tiste, kjer je italijanska trobojnica z rdečo zvezdo v sredini).  Do tega pride, ker marsikdo v Trstu še vedno govori o okupaciji in ne o svoboditvi Trsta s strani slovenskih in jugoslovanskih partizanov, čeprav so bili del zavezniške (protifašistične) koalicije. Spet jasen poizkus na novo zapisati dogodke ter spreminjati že ugotovljena in zapisana dejstva iz preteklosti. V našem primeru so Trst osvobodile slovenske in jugoslovanske edinice v sklopu 4. armade JA in IX. slovenskega partizanskega korpusa ob sočasni vstaji v mestu, ki jo je vodila Komanda mesta Trst s svojimi četami  ter z bataljoni Delavske enotnosti-Unità operaia, v katerih so bili združeni slovenski in italijanski delavci.   Spomin rad poroma nazaj. Danes se spominjamo DANILA ZELENA in tovarišev.  Vsem trem gre naš hvaležen spomin in zahvala. 13. maj 1941 je bil precej let zavit v pozabo, zadnjih 25 let je na novo zaživel in sedaj ima mesto, ki si ga zasluži.  Slovenska javnost vse to danes pozna in spoštuje.  

Moram dodati, da  v vseh sredinah ni prišlo do popolne pozabe.  O Danilu Zelenu sem marsikaj izvedel sredi šestdesetih let prejšnjega 20. stoletja. O njem sem izvedel v Trstu v dijaških letih  v prostorih Odseka za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici. O Zelenu sta govorila Drago Pahor in Zorko Jelinčič.  Prav tako sta večkrat govorila o Albertu Rejcu.  Oba imenovana sta izmenoma vodila Odsek za zgodovino, v katerem se je nabiralo gradivo o protifašističnem boju tržaških, goriških in primorskih Slovencih med dvema vojnama ter o narodnoosvobodilnem boju. Kot srednješolec sem v popoldanskih urah pomagal urejati in spravljati gradivo, ki se je nanašalo na obdobje 1918-1945.  Tako sem imel priliko osebno spoznati nekatere vidne osebnosti protifašističnega in narodnoosvobodilnega boja pri nas.   V uredništvu Primorskega dnevnika, kjer sem opravljal poletno prakso, sem osebno spoznal Frančka Kavsa – tistega tigrovca, ki bi moral izvesti atentat na Mussolinija v Kobaridu leta 1938.  V uredništvu je bil tudi protifašist Dušan Hreščak, ki je poleg Zorka Jelenčiča prestal najdaljšo zaporno kazen v italijanskih fašističnih zaporih – 13 let. Tam sta delala novinar Milan Bolčič in tajnik Danilo Benčina, ki sta se v  tridesetih letih prejšnjega stoletja proslavila z izdajanjem  ilegalnega protifašističnega tiska, ki je v Trstu poznan kot štempiharska antifašistična literatura.  Na Primorskem dnevniku so bili uredniki aktivisti in partizani Stanislav Renko, Jože Koren,Vladimir Kenda, Albin Bubnič in še drugi. Bubniču gre zahvala, ker je v tistih letih zbral ogromno dokaznega gradiva o nacističnih zločinih v taborišču Rižarna v Trstu. Vidna osebnost v Trstu je takrat bil vsestranski Jože Dekleva, ki je bil eden izmed ustanoviteljev gibanja TIGR na Nanosu leta 1927. Prav tako sem spoznal drugega soustanovitelja TIGR-a Dorčeta Sardoča,  ki je bil moj zobozdravnik na osrednji mestni ulici Carducci v Trstu.  Na slovenski srednji šoli me je učil profesor Boris Pahor. Za sošolce sem imel najbližnje sorodnike ustreljenih junakov Ferda Bidovca(1930) in Pina Tomažiča(1941): naj omenim le Stojana Colja, Alenko Colja, Matjaža Bidovca, poznal sem tudi njihove družine. V najlepšem spominu imam gospo Emo Colja Tomažič.  V naših organizacijah je delal antifašist Vekoslav Španger,  eden izmed soustanoviteljev in voditeljev Tajne organizacije Borba v letih 1927-1930.  Kasneje sem spoznal še šestega voditelja Borbe Draga Žerjala, kateremu smo nato pomagali, da je prišel do lastne knjige spominov.  Ob teh bi na kratko omenil še nekatere protagoniste NOB-ja: Branko Babič, Franc Štoka, Anton Ukmar in drugi.

Vsa ta poznanstva in srečanja so me nedvomno pozitivno zaznamovala. Ne morem mimo dejstva, da so me starši že v otroških letih popeljali na spominske slovesnosti v Bazovico, na Opčine, v Rižarno (in mnoge druge).

Vse to se v tebe usede ter te izoblikuje v prepričanega protifašista in zavednega Slovenca.  

 Danes sem hvaležen Društvu za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske ter Zvezi združenj borcev za vrednote NOB, da zgledno skrbita, da se ne pozabi na vse te dogodke in padle junake  širom slovenskega narodnega ozemlja.  

Ob tem romanju skozi spomin na razne osebnosti se mi prikaže lik Marjana Bevka, pred kratkim preminulega predsednika Društva TIGR, rodoljuba, protifašista in vsestranskega kulturnega delavca. V njem je bilo koncentrirano vse to, kar danes govorimo. Bil je zgleden sin svojega očeta pisatelja Franceta Bevka, ki je prav tako poosebljal predvojnega protifašista in uglednega člana narodnoosvobodilnega gibanja.  

Naj gre Marjanu trajna zahvala za vse, kar je naredil dobrega.  

Politika svetovnih velesil in zgodovinski dogodki so Trst, Gorico, Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino odrezali od matične Slovenije.  To je danes nesporno dejstvo, ki ga moramo sprejeti in spoštovati. Po drugi strani pa moramo imeti in gojiti tesne in pristne stike s samostojno Slovenijo, ki nas mora priznati, spoštovati in pomagati, saj smo kot slovenska narodna manjšina izven meja matice nekako vedno podvrženi raznim pritiskom.  Vsi skupaj pa smo del istega narodnega telesa.  Sedaj vsi Slovenci živimo v mejah Evropske unije, vsi skupaj smo manjšina, če to gledamo z drugega zornega kota.  

Prizadevati si moramo za mir, sožitje, sodelovanje med državami in narodi. Ljubiti moramo svobodo, slovenski jezik in kulturo. Verjeti moramo v enakost in enakopravnost vseh ljudi, ne glede na jezik, vero, spol in narodnost.  Šele takrat bomo vredni naših padlih junakov, ki so dali lastna življenja prav za te ideale.  

V globalizirani družbi moramo ohraniti svoj lasten, pristen slovenski obraz. Tako se ne bomo stopili v talilnem loncu,  temveč ostali različni in drugačni, vendar enaki ostalim narodom, s katerimi želimo živeti v miru, v svobodi ter v medsebojnem spoštovanju.  

 Naj nas spomin na padle junake, katerim se klanjamo, obdrži na poti, ki so jo prav oni začrtali s svojim žrtvovanjem.

Ostanimo budni  in zvesti vrednotam protifašizma in pripadnosti slovenskemu narodu.

Kot oporoka naj še vedno odmeva pozdrav, ki je obenem opomin: SMRT FAŠIZMU – SVOBODA NARODU.  

Ni komentarjev:

Objavite komentar